Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Konkursas pareigoms užimti

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:51022
Skelbimo data:2018-03-07

 
Konkursą organizuojanti įstaiga:Kalvarijos savivaldybės administracija
Pareigos:Projekto "Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" administratorius

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. A1-88 PROJEKTO „KULTŪRINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS KALVARIJOJE IR SUCHOVOLĖJE" NR. LT-PL-1R-076 KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projekto „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" Nr. LT-PL-1R-076 (toliau - projektas) koordinatoriaus (toliau - Projekto koordinatorius) pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Projekto koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio Projekto finansavimui skiriamų lėšų. 

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs ir vadovautis „Interreg V-A Lietuva-Lenkija" bendradarbiavimo programos dokumentu, 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis ir kitais dokumentais, kurie skelbiami http://lietuva-polska.eu/lt;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, ES struktūrinių fondų projektų administravimą, viešuosius pirkimus; 
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
5.1. informuoja projekto pagrindinį partnerį, įgyvendinančiąją instituciją apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, projekto išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar projekto sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai, bei rengia keitimui reikalingus dokumentus;
5.2. rengia tarpines, galutines pažangos ataskaitas ne vėliau, nei nustatyta ataskaitų teikimo grafike ir teikia jas Projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrintojui;
5.3. patikrina rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo išrašytą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms;
5.4. atsiskaito už projekto sutartyje nustatytų fizinių rodiklių, stebėsenos rodiklių pasiekimą, teikdamas pažangos ataskaitas;
5.5. renka medžiagą ir dalyvauja atsakingų institucijų vykdomose projekto patikrose;
5.6. atsako už viešinimo priemonių atitiktį „Interreg V-A Lietuva-Lenkija" bendradarbiavimo programos reikalavimams;
5.7. teikia informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus;
5.8. vykdo projekto veiklų įgyvendinimo eigos ir projekto finansavimo terminų laikymosi kontrolę;
5.9. koordinuoja projekto valdymo komandos veiklą;
5.10. vykdo projekto veiklų planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą;
5.11. organizuoja darbinius susitikimus su rangovais, prekių ir paslaugų tiekėjais ir dalyvauja jų vadybiniuose susitikimuose;
5.12. rengia prekių, paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų technines užduotis (specifikacijas);
5.13. teikia įgyvendinančiajai institucijai pirkimų procedūrų dokumentus suderinimui (jei taikoma). Atlieka projekto sutarčių vykdymo priežiūrą, informuoja užsakovą apie pažeidimus bei teikia siūlymus jų ištaisymui;
5.14. esant poreikiui, organizuoja susitikimus su atsakingomis institucijomis ir partneriais, parengia susitikimų protokolus;
5.15. esant projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimams, rengia ir teikia įgyvendinančiai institucijai, pagrindiniam projekto partneriui detalų numatomų tolimesnių veiksmų planą ir kontroliuoja jo laikymąsi;
5.16. Projekto partneriams ir įgyvendinančiajai institucijai teikia su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui.
_______________________

Susipažinau:

___________________ 
(parašas)
____________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(data)

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:

Laisvės, 2, 69214 Kalvarija

Telefonas:

8-343-34109

El. paštas:

birute.gencerauskiene@kalvarija.lt

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai