Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Konkursas Kalvarijos seniūnijos seniūno pareigoms užimti

Skelbimo nr.:38314
Skelbimo data:2018-05-16

 
Konkursą organizuojanti įstaiga:Kalvarijos savivaldybės administracija
Pareigos:Kalvarijos seniūnija Seniūnas (savivaldybėje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. A1-120

KALVARIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kalvarijos seniūnijos seniūnas (toliau - seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 13.
II. PASKIRTIS
4. Kalvarijos seniūnijos seniūno pareigybės paskirtis - įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo seniūnijai priskirtas funkcijas. 
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - vidaus administravimo bei specialiosios veiklos srities - notarinių veiksmų atlikimo Lietuvos Respublikos notariato įstatyme nustatyta tvarka funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrą darbo patirtį ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų bei viešųjų darbų organizavimą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, notarinių veiksmų atlikimą;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti kaupti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; 
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. vykdo seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
7.4. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.5. išduoda leidimus laidoti, jeigu laidojama seniūnijai priskirtose kapinėse, atlieka kapinių priežiūrą;
7.6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.7. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.8. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.9. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
7.11. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl vietinės reikšmės kelių, gyvenviečių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo organizavimo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.12. rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;
7.13. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
7.14. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
7.15. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.16. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.17. rengia seniūnaitijų sudarymo projektą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui;
7.18. organizuoja įstatymų nustatyta tvarka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų - seniūnaičių rinkimus;
7.19. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
7.20. išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti;
7.21. organizuoja seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos darbą, dalyvauja jos veikloje;
7.22. seniūnui gali būti pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje;
7.23. rengia seniūnijos nuostatus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus;
7.24. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, jų pakeitimus;
7.25. vertina seniūnijos darbuotojų veiklą;
7.26. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
7.27. pavaduoja seniūnijos seniūno pavaduotoją laikinai jo nesant darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų, tarnybinių komandiruočių metu;
7.28. seniūnas kitos seniūnijos seniūno ligos, atostogų, komandiruotės ar kitais atvejais gali atlikti tos seniūnijos seniūno funkcijas;
7.29. vykdo kitus su savivaldybės, savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
______________________________

Susipažinau
_________________
(vardas, pavardė)
__________________
(parašas)
_________________
(data)

Dokumentų pateikimo būdas:el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija
Telefonas:8 343 60 632
El. paštas:linas.vinciauskas@kalvarija.lt
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai