Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ (toliau – projektas) partnerių atrankos konkursą.

 

     Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo".

Viena iš projekto remiamų veiklų, kuriai skelbiama projekto partnerių atranka - vaikų dienos centrų (toliau - VDC) tinklo plėtra: naujų VDC steigimas ir veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Atrinkti projekto partneriai kartu savivaldybės administracija (pareiškėjas) rengs projekto paraišką ir dalyvaus projekto veiklų vykdyme bei naudodamiesi projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra vaikų dienos centruose teiks vaikams dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.

Galimi projekto partneriai: biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos; asociacijos; religinės bendruomenės ir bendrijos; labdaros ir paramos fondai.
Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo Kalvarijos savivaldybėje plėtra" partnerių atrankos konkursui".
Vokai gali būti siunčiami paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens adresu: Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui, Laisvės g. 2, Kalvarijos, Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. lapkričio 21 d..

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo yra išdėstyta Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D-472 „Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo Kalvarijos savivaldybėje" partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos".

 Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėją Nijolę Silickienę, tel. (8 343) 24 952, el. p. nijole.silickiene@kalvarija.lt.

Pridedama:

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Savivaldybės informacija
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai