Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės administracija ieško darbuotojo – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (prekių ir paslaugų pirkimo specialisto)

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr. A1-264

 

EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (prekių ir paslaugų pirkimo specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Darbuotojo pareigybė priskiriama specialistų, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, pareigybių grupei.

3. Pareigybės lygis - A2.

4. Pareigybės paskirtis - organizuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

5.3. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

6.2. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

6.3. atlieka pirkimus CVP IS ir CPO priemonėmis;

6.4. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;

6.5. administruoja administracijos paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (CPO IS), administruoja administracijos darbuotojams CPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;

6.6. veda viešųjų pirkimų sutarčių registrą;

6.7. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;

6.8. teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybei pavaldžioms įstaigoms viešųjų pirkimų procedūrų klausimais, pagal kompetenciją bendradarbiauja su administracijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;

6.9. rengia ataskaitas apie įvykdytus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus ir teikia jas kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.10. dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose ir atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas (komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka ir nebūdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu);

6.11. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

6.12. teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui;

6.13. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda nustatyta tvarka saugoti į archyvą;

6.14. skyriaus kito darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;

6.15. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_______________________

 

 

Susipažinau

________________________ 

(vardas, pavardė)

_____________________

(parašas)

__________________________

(data)

 

 

 

 

Išsamų CV ir išsilavinimą patvirtinantį dokumentą siųsti  el. paštu birute.gencerauskiene@kalvarija.lt

Informacija teikiama:

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Gencerauskienė, tel. (8 343) 34 109, el.p birute.gencerauskiene@kalvarija.lt

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai