Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Konkursas į valstybės tarnybą (Ūkio ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas)
Skelbimo nr.: 37316
Skelbimo data: 2018-01-09

 
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės administracija
Pareigos: Ūkio ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTAKalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. A1-2

ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS ARCHITEKTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio ir urbanistikos skyriaus architektas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kraštotvarką, paminklosaugą, architektūrinį bei estetinį savivaldybės teritorijos vaizdą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - statybos, teritorijų planavimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirtį teritorijų ar statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse ir išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų (teritorijų planavimas, statinių projektavimas, kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga) vykdymu;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą savivaldybės teritorijoje;
7.2. kontroliuoja Kalvarijos miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jo rengimo ir koregavimo;
7.3. organizuoja pradinių projektavimo duomenų rengimą, derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
7.4. tikrina visus statinio projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba";
7.5. pageidaujant užsakovui išduoda specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį);
7.6. kontroliuoja projektuojamų ir realizuojamų statinių architektūrinę kokybę, esant pažeidimams atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;
7.7. sprendžia aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir žemėtvarkos klausimus;
7.8. koordinuoja Geografinių informacinių sistemų (GIS) geografinių duomenų banko tvarkymą, papildymą ir kaupimą;
7.9. rengia teritorijų raidos programas ir teikia jas tvirtinti;
7.10. organizuoja ir dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstyme su visuomene;
7.11. atlieka Teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, organizuoja Kalvarijos savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;
7.12. organizuoja būsto, gyvenamosios patalpos ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia darbus;
7.13. rengia, teikia ir atnaujina informaciją, susijusią su savivaldybės statybomis bei teritorijų planavimu, savivaldybės interneto svetainėje, stenduose arba parengtose skrajutėse;
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos, dėl kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrų ir sąlygų, patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus;
7.15. organizuoja žemės sklypų kadastrinius matavimus pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdų projektus iki įregistravimo;
7.16. atlieka topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;
7.17. atstovauja Kalvarijos savivaldybės administraciją statybos užbaigimo komisijos darbe;
7.18. derina išorinės reklamos projektus;
7.19. vykdo leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą;
7.20. kontroliuoja kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais ar Savivaldybės teritorijoje įrengtoms išorinėms reklamoms yra išduoti leidimai ir ar sumokėta vietinė rinkliava už išorinės reklamos leidimo išdavimą;
7.21. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, juos derina;
7.22. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) atlieka darbus, susijusius su kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimu;
7.23. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimais;
7.24. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.25. dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe;
7.26. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.27. siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu), atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;
7.28. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________________
Susipažinau

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Laisvės, 2, 4540 Kalvarija
Telefonas: 8-343-34109
El. paštas: birute.gencerauskiene@kalvarija.lt
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai