Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Konkursas į valstybės tarnybą (Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas)
Skelbimo nr.: 37318
Skelbimo data: 2018-01-09

 
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės administracija
Pareigos: Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTAKalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-1


EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektų iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių bei Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų finansavimui gauti rengimui ir įgyvendinimui, savivaldybės strateginių planų rengimui, įgyvendinimui ir priežiūrai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, strateginio planavimo organizavimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus;
6.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
7.2. rengia projektinius pasiūlymus ir paraiškas (projektus) įvairių fondų ir programų finansinei paramai gauti ir, gavus finansavimą, vykdo jų įgyvendinimą;
7.3. organizuoja dokumentų, reikalingų finansinei paramai gauti (galimybių studijų, investicinių projektų), rengimą;
7.4. įgyvendina kitas projektų sutarčių nuostatas bei vykdo kitus su projektų įgyvendinimu susijusius pavedimus ir užduotis;
7.5. bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais, nacionalinėmis institucijomis, savivaldybės administracijos skyrių specialistais ir kitų institucijų specialistais projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
7.6. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją planuoja, sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių;
7.7. organizuoja savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, analizuoja ir apibendrina savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl strateginio veiklos plano tikslinimo;
7.8. analizuoja programų koordinatorių rengiamas programas, teikia išvadas jų rengėjams, susistemina ir parengia bendrą savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, rengia šio plano vykdymo ataskaitą;
7.9. rengia pasiūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą;
7.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrindamas nenutrūkstamą skyriaus vykdomų procedūrų eigą;
7.11. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
7.12. rengia, suderinus su skyriaus vedėju, teikia ir atsako už vykdomų projektų įgyvendinimo ataskaitų pateikimą laiku savivaldybės merui, administracijos direktoriui bei atsakingoms institucijoms;
7.13. planuoja lėšų poreikį skyriaus vykdomų projektų įgyvendinimui ir teikia skyriaus vedėjui;
7.14. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į paklausimus bei raštus;
7.15. rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
7.16. kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kt. laiku) atlieka jam priskirtas funkcijas;
7.17. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


__________________________Susipažinau
______________
(Parašas)
______________
(Vardas ir pavardė)
_______________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Laisvės, 2, 4540 Kalvarija
Telefonas: 8-343-23894
El. paštas: personalas@kalvarija.lt
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai